വരാപ്പുഴ പീ ഡ ന കേ സ് പ്ര തി ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ത ല്ലി കൊ ന്നു കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടു

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന വാരാപ്പുഴയിലെ പീ ഡനക്കേസ് പ്രതിയായ വിനോദ് കുമാറിനെ അ ടി ച്ചുകൊ ന്നു കിണറ്റിൽ തള്ളി.പീ ഡന കേ സിലെ പ്ര തി യായ വിനോദ് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് കൊ ല്ല പ്പെ ട്ടത്.റായ്ഗഡിലെ കാശിദ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കിണറ്റിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച മ രിച്ച നിലയിൽ വിനോദ് കുമാറിനെ കണ്ടെത്തിയത്.വെള്ളത്തിൽ മൃ തദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വിനോദ് കുമാറിനെ കൊ ന്ന് കല്ലുകെട്ടി താഴ്ത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു. രണ്ടു പേരെ മഹാരാഷ്ട്ര പോ ലീസ് സംഭവത്തിൽ കസ്റ്റ ഡിയിലെടുത്തു.ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല.ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു വരാപ്പുഴ പീ ഡ ന കേ സി ലെ പ്രതിയായ വിനോദ് കുമാർ.

സമീപവാസികൾ വിനോദ് കുമാർ തീർത്തു മ ദ്യ പാനിയായി എപ്പോഴും മ ദ്യ പിച്ചു വ ഴക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പറയുന്നു.കൊ ലപാ തകത്തിന് കാരണമായതു മ ദ്യ പാ നത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ തർ ക്കമാണ് എന്ന പോലീസ് പറഞ്ഞു.മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ ഇയാളുടെ മൃ തദേഹം സം സ്ക രിച്ചു.മുംബൈയിൽ വരാപ്പുഴ പീഡന കേ സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ.പ്ര തി കൾ പോലീ സിനോട് വിനോദ് കുമാറിനെ കൊ ന്ന് കിണറ്റിൽ കയറു കെട്ടി മദ്യ പിച്ച് ഉണ്ടായ വഴക്കി നിടെ ഇടുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.ആരും തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിനോദ് കുമാർ പീ ഡനക്കേസ് പ്ര തിയായിട്ട് പോലും അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.അവിടെ ഒരു റസ്റ്റോറന്റ്ൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം ഇയാൾ ജോലി ചെയ്തത്.

Related posts